27

Dec

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผมมีโอกาสได้มาพบคณาจารย์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green University) ผ่านระบบ VDO Conference ไปถึงน้องๆนักศึกษา ที่คณะสังคมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร ครับ
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความใส่ใจและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่ดำเนินการแพร่หลายในขณะนี้ครับ
269591597_1412057559245512_2037234162425677155_n
การดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จะเป็นหนึ่งกลไกสำคัญ ที่ช่วยทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ได้ ภายใต้แนวคิดของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่
1.การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) มุ่งเน้นการเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และต่อเนื่องในระยะยาว
2.ความครอบคลุมทางสังคม (Social inclusion) ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ
การมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ประสบผลสำเร็จ การขับเคลื่อนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะน้องๆนักศึกษา คนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ถือเป็นพลเมืองรุ่นต่อไป ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำครับ

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี