27

Jun

ไทย-สวิส ลงนามความร่วมมือ คู่แรกของโลก แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตและเงินทุน

290353407_591213565701645_5754465623085625719_n
 
 
ผมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ คุณ Simonetta Sommaruga รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงาน และการสื่อสาร ของสมาพันธรัฐสวิส เพื่อลงนามในข้อตกลง Implementing Agreement On Climate Protection ภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ข้อที่ 6.2 ซึ่งถือเป็น 2 ประเทศแรกของโลก ที่มีการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
 
290235774_591213612368307_124888069243945510_n
 
 
โดยสาระสำคัญในวันนี้ คือข้อตกลงการซื้อขายแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิตของประเทศไทยให้แก่สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม จากสมาพันธรัฐสวิส เพื่อนำมาใช้ขับเคลื่อน ลงทุน และพัฒนาประเทศไทย ให้เปลี่ยนผ่านโครงสร้างไปสู่ความเป็น #เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน
สำหรับไทยและสมาพันธรัฐสวิส ได้เริ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รวมถึงได้เจรจาเรื่องข้อตกลง การดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส เพื่อช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่อง Climate Change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ Video Conference มาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนำมาสู่การยกระดับความร่วมมือในวันนี้ครับ

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี