VarawutMission กับภารกิจรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพร้อมแนวทางแก้ไข

ภาพบรรยากาศ จากภารกิจ #VarawutMission ของผม และ ส.ส.เสมอกัน พร้อมทีมงานพรรคชาติไทยพัฒนา และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชน พร้อมหาทางแก้ไขปัญหาและมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในทันที โดยเน้นที่ปัญหาสำคัญในเรื่อง ภัยแล้ง-ที่ดินทำกิน-พิสูจน์สัญชาติ ครับ แต่ละปัญหามีเงื่อนไข รายละเอียด และความซับซ้อนที่แตกต่างกัน แต่ขอให้มั่นใจว่าพวกเราไม่ลืม และกำลังเร่งดำเนินงานแก้ไขให้อย่างสุดความสามารถครับ

Refuse Derived Fuel (RDF) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐได้ป่าประชาได้ที่ทำกินบนผืนแผ่นดินเดียวกัน

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี